Zarządzenie Nr IK. 0151-469/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 września 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 0151-469/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 września 2009 r.

 
 w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późno zm.) zarządzam, co następuje:

§l

Powołuję komisję przetargowądo przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia:
"Wykonanie nowych nawierzchni Z tworzyw sztucznych i remont sufitu w salce gimnastycznej -ZespółSzkół w Mosinie Gimnazjum -II"
zwanądalej komisją.

§2
 
Na członków komisji powołuję:
l. Sławomira Ratajczaka,
1 Wojciecha Górnego,
2 Agnieszkę Grabarczyk, 4 Agnieszkę Kasprzyk,
5. Magdalenę Rembalską,

§ 3
 
Spośród członków komisji powołuję Sławomira Rataj czaka j ako przewodniczącego komisji.

§4
 
Spośród członków komisji powołuję Wojciecha Górnego jako sekretarza komisji.

§ 5
 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.