Zarządzenie Nr IK. 0151-443/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 0151-443/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 4 sierpnia 2009 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 styczhia 2004 r. -Prawo zamówieńpublicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późno zm.) zarządzam, co następuje:

§ l

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia:
"Wykonanie nowych nawierzchni z twor~w sztucznych i remont sufitu w salcegimnastycznej -Zespół Szkół w Mosinie -Gimnazjum"
zwanądalej komisją

§2
 
Na członków komisji powołuję:
l. Sławomira Rataj czaka,
2. Wojciecha Górnego,
3. Agnieszkę Grabarczyk, 4 Agnieszkę Kasprzyk,
5. Magdalenę Rembalską,

§3
 
Spośród członków komisji powołuję Sławomira Rataj czaka jako przewodniczącego komisji.

§4
 
Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalskąjako sekretarza komisji.

§5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.