Zarządzenie Nr 442 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie : wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego wraz z załącznikiem nr 1: "Karta audytu wewnętrznego"

Zarządzenie  Nr  442
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30  lipca  2009 roku

w sprawie :  wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego.

            Na podstawie art.31 i art.33 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam do stosowania  Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr  442 
Burmistrza Gminy Mosina             
z dnia  30 lipca  2009 roku
             

  KARTA  AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 
 

§ 1

1.   Audytor wewnętrzny jest zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Mosinie i podlega bezpośrednio Burmistrzowi.

2.   Audytor wewnętrzny przeprowadza audyt wewnętrzny w:

a)   Urzędzie,

b)   jednostkach organizacyjnych Gminy.

§ 2

1.      Podstawowym  celem prowadzenia audytu wewnętrznego jest wprowadzenie usprawnień w  funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy.

2.      Audyt wewnętrzny, poprzez niezależną i obiektywną ocenę systemów zarządzania i kontroli oraz procedur, dostarcza Burmistrzowi racjonalne zapewnienie, że systemy te działają prawidłowo.

3.      Audyt wewnętrzny obejmuje zadania o charakterze zapewniającym oraz czynności doradcze.

4.   Audytor wewnętrzny   nie jest odpowiedzialny za procesy zarządzania ryzykiem i procesy kontroli wewnętrznej w jednostce, ale poprzez  ustalenia i zalecenia poczynione w wyniku przeprowadzenia audytu wewnętrznego, wspomaga Burmistrza we właściwej realizacji tych procesów.

5.    Audytor wewnętrzny  wykonując swoje zadania, jest obowiązany przestrzegać podstawowych zasad wynikających z Kodeksu etyki audytora wewnętrznego oraz Standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, ogłoszonych przez Ministra Finansów.

§ 3

1.      Audytor wewnętrzny jest uprawniony do przeprowadzania audytu wewnętrznego we wszystkich obszarach działalności Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz jednostek organizacyjnych Gminy, z zachowaniem obowiązujących  przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych wyłączeń przewidzianych przepisami prawa.

2.      Audytor wewnętrzny ma zagwarantowane prawo dostępu do wszelkich dokumentów, materiałów i pomieszczeń, do wszystkich pracowników oraz wszelkich innych źródeł informacji potrzebnych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego.

3.      W czasie wykonywania czynności audytowych audytor ma prawo żądać, zarówno w formie pisemnej jak i ustnej, od kierowników i pracowników komórek organizacyjnych informacji oraz wyjaśnień w celu zapewnienia właściwego i efektywnego prowadzenia audytu wewnętrznego.

4.   Zakres audytu wewnętrznego nie może być ograniczany. Audytor wewnętrzny niezwłocznie powiadamia Burmistrza o wszelkich próbach ograniczania zakresu audytu.

5.   Audytor wewnętrzny dysponuje pełną swobodą w zakresie identyfikacji obszarów ryzyka.

§ 4

1.   Audyt wewnętrzny obejmuje ocenę i badanie adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz kierowania jednostką, a w szczególności:

a)  przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz wiarygodności i rzetelności informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych;

b)   ocenę przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych jednostki oraz programów, strategii i standardów ustanowionych przez właściwe organy;

c)    ocenę zabezpieczenia mienia jednostki;

d)   ocenę efektywności i gospodarności wykorzystania zasobów jednostki;

e)   przegląd programów i projektów w celu ustalenia zgodności funkcjonowania jednostki z planowanymi wynikami i celami;

f)   ocenę procedur i praktyk sporządzania, klasyfikowania i przedstawiania informacji finansowej;

g)   ocenę dostosowania działań jednostki do przedstawionych wcześniej zaleceń audytu lub kontroli.

2.   Audyt wewnętrzny obejmuje także wykonywanie czynności doradczych mających na celu usprawnianie funkcjonowania jednostki;

3.   Audyt wewnętrzny może objąć zakresem swojego badania wszystkie obszary działania jednostki.

§ 5

1.    Audytor wewnętrzny sporządza sprawozdanie z przeprowadzeni audytu, zwane dalej „sprawozdaniem”, w którym przedstawia w sposób jasny, rzetelny i zwięzły ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie audytu wewnętrznego.

2.   Audytor wewnętrzny przed zwołaniem narady zamykającej, może przekazać kierownikowi komórki, w której jest przeprowadzany audyt wewnętrzny, projekt sprawozdania.

3.   Sposób i tryb przekazania sprawozdania określają odrębne przepisy.

§ 6


 1.      Przy dokonywaniu analizy ryzyka audytor  uwzględnia wyniki kontroli i sprawdzeń dokonanych przez Najwyższą Izbę Kontroli, Regionalną Izbę Obrachunkową  i inne instytucje kontrolne.

2.      Audytor powinien porozumiewać się z Najwyższą Izbą Kontroli, Regionalną Izbą Obrachunkową i innymi instytucjami kontrolnymi za pośrednictwem lub w porozumieniu z Burmistrzem Gminy.