Zarządzenie nr 487/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2009

Zarządzenie nr 487/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2009

               Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. Nr 135, poz. 955),  Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

§ 1.

Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2009, który zawiera:

dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.236.360,00 zł,
wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.236.360,00 zł,
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 84.120,00 zł.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.