Zarządzenie nr OR/0151/503/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 04 listopada 2009 roku

Zarządzenie nr OR/0151/503/09
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 04 listopada 2009 roku

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 6 i art.11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 późn. zm.)

   zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ds. inwestycji w Referacie Inwestycji.

Zofia Springer – Przewodnicząca
Sławomir Ratajczak – członek
Wojciech Górny – członek
Agnieszka Grabarczyk - członek
Agnieszka Fajfer - członek

§ 2

Do zadań Komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, przeprowadzenie tych rozmów oraz wybór kandydata.

 § 3

Komisja powinna zakończyć prace do dnia 04 grudnia 2009 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.