Zarządzenie nr GG.151 /496/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 października 2009 r w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonego do oddania w najem na okres 3 lat

Zarządzenie nr GG.151 /496/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 22 października 2009 r.

w sprawie:  ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonego do oddania w najem na okres 3 lat

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym ( t.j.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust.1, art. 35 ust 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  zarządzam co następuje:

§ 1.

Przeznacza  się  do   oddania  w najem   na  okres 3 lat  w  drodze  bezprzetargowej na rzecz    

Pana Jana Polcyna  grunt   stanowiący    działkę  o  numerze ewidencyjnym  385/37,  o   pow. 2.700 m²,  położonej w  Żabinku, stanowiącej własność Gminy Mosina, zapisanej w KW 32078 prowadzonej  przez Wydział  Ksiąg  Wieczystych   Sądu   Rejonowego  w  Śremie zgodnie  z wykazem  stanowiącym załącznik nr 1  niniejszego  zarządzenia .

§ 2.

Wykaz   o   którym   mowa   w  §  1   podlega   wywieszeniu  przez  okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej  oraz  na  stronie internetowej Gminy Mosina.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                                                 Mosina, 22 października 2009 r.
Załącznik nr 1 do zarządzenia
Nr GG. 0151/ 496 /09 
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 22 października  2009 r.


Wykaz  gruntu   przeznaczonego w najem w drodze  bezprzetargowej   na okres 3 lat

 Lp.
  Oznaczenie nieruchomości przeznaczonej  w najem w drodze bezprzetargowej 
  Opis nieruchomości, przeznaczenie sposób i termin zagospodarowania
 Stawka czynszu

( netto + 22% Vat
  Termin wnoszenia opłat za  najem
 
 

1  Oddaje się w najem  nieruchomość gruntową o powierzchni  2.700 m² stanowiącą działkę o numerze ewid. 326/2 stanowiącą  własność Gminy Mosina położoną  w Żabinko zapisanej w  księdze wieczystej KW Nr KW 32078 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie .

 
 Nieruchomość opisaną w kolumnie 1 przeznacza się w najem  na okres 3 lat pod uprawy rolniczo-ogrodnicze i sadownicze. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony od 1 grudnia 2009 r. do 1 grudnia 2012 r.
 Miesięczna stawka czynszu  za 1 m ² powierzchni wynosi 0,07  zł netto. Czynsz  zostaje powiększony o podatek VAT w wysokości 22 % stawki czynszu.
 Czynsz płatny jest z góry  kwartalnie  do 10  dnia pierwszego   miesiąca każdego  kwartału  na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie