Zarządzenie nr 400/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 czerwca 2009 r.

Zarządzenie nr 400/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 5 czerwca 2009 r.


w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2009


Na podstawie art. 188 ust. l pkt l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późno zm.) oraz § 11 ust. 2 uchwały
Nr XXXVIIII250/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu
Gminy Mosina na rok 2009, zarządzam co następuje:


§1.


Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 24.120,00 zł do wysokości 68.321.335,00 zł ¬
zgodnie z załącznikiem nr l.


§ 2.


Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 24.120,00 zł do wysokości 75.651.571,37 zł ¬
zgodnie z załącznikiem nr 2.


§ 3.


Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracjirządowej o kwotę 24.120,00 zł -zgodnie z załącznikiem nr 5.


§ 4.


Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu ¬zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.


§ 5.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie
Pismem z dnia l czerwca 2009 r. Nr DPZ-980-8/09 Krajowe Biuro Wyborczezawiadomiło Burmistrza Gminy Mosina o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2009
w dziale 751, rozdział 75113, § 2010, przeznaczonej na zryczałtowane diety członkówobwodowych komisji wyborczych.
W związku z koniecznościąrealizacji wydatków związanych z przeprowadzeniemwyborów do parlamentu Europejskiego, burmistrz skorzystał z upoważnienia wynikającego
z art. 188 ust. 1 pkt l ustawy o finansach publicznych i dokonał zmian w planie dochodówi wydatków budżetu.
Ponadto korzystając z upoważnienia wynikającego z § 11 ust. 2 Uchwały RadyMiejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok
2009, burmistrz dokonał przeniesień w planie wydatków, zapewniając tym samymprawidłowąrealizacje budżetu za rok 2009