Zarządzenie Nr IK. 0151-458/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 03 września 2009 r. w sprawie powołania do komisji przetargowej d~datkowego członka

Zarządzenie Nr IK. 0151-458/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 03 września 2009 r. 

w sprawie powołania do komisji przetargowej d~datkowego członka.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późno zm.) zarządzam, co następuje:

§l

Do Komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia:
ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I MONTAŻHANGARU NA LODZIE NA NABRZEŻUJEZIORA DYMACZEWSKIEGO W DYMACZEWIE NOWYM
powołuję dodatkowego członka komisji przetargowej.

§2
 
Powołuję Agnieszkę Kasprzyk, której przekazuję obowiązki sekretarza komisji.

§ 3
 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.