Zarządzenie nr OR/0151/461/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 09 września 2009 roku

Zarządzenie nr OR/0151/461/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 09 września 2009 roku

o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 późn. zm.)

   zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ds. opłat planistycznej i adiacenckiej.

Zofia Springer – Przewodnicząca
Przemysław Pniewski – członek
Sławomir Ratajczak – członek
Sławomir Ambrożewicz – członek
Aleksandra Czuryło – członek
Agnieszka Fajfer - członek


§ 2

Do zadań Komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, przeprowadzenie tych rozmów oraz wybór kandydata.

§ 3

Komisja powinna zakończyć prace do dnia 09 października 2009 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.