Zarządzenie IK.0151-457/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 03 września 2009 w sprawie komisji przetargowej.

Zarządzenie IK.0151-457/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 03 września 2009

w sprawie komisji przetargowej.

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 164, poz. 1163) zarządzam co następuje:

 § 1

 Ustalam skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wyłonienie Wykonawcy zadania:

 1). Modernizacja budynku świetlicy w Nowinkach – pomieszczenia OSP.

zwaną dalej komisją.

 § 2

 Na członków komisji powołuję:

1.      Sławomira Ratajczaka,
2.      Erazma Walkowiaka,
3.      Magdalenę Rembalską,
4.      Agnieszkę Kasprzyk,
5.      Agnieszkę Grabarczyk.

§ 3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Grabarczyk jako sekretarza komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.