Zarządzenie nr 453/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2009

Zarządzenie nr 453/09

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 25 sierpnia 2009 r.

 

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2009

 

                  Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz  § 11 ust. 2 uchwały                             Nr XXXVIII/250/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009 zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 18.903,00 zł do wysokości 68.578.488,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

§ 2.

 

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 18.903,00 zł do wysokości 76.213.724,37 zł – zgodnie z  załącznikiem nr 2.

 

§ 3.

 

 Dokonuje się przeniesień wydatków  między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

                  Pismem z dnia 24 lipca 2009 r. Nr FB.I-3.3011-214/09 Wojewoda Wielkopolski zawiadomił Burmistrza Gminy Mosina o zwiększeniu dotacji celowej w dziele 852, rozdział 85219, § 2030 o kwotę 6.571,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009. Ponadto zwiększona została dotacja celowa na realizację zadań własnych w dziale 852, rozdział 85214 § 2030 – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3.3011-213/09 z dnia 24 lipca 2009 r.

                    Burmistrz skorzystał z upoważnienia wynikającego z art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych i dokonał zmian w planie dochodów  i wydatków budżetu, wynikających z powyższych zawiadomień.

                  Ponadto korzystając z upoważnienia zapisanego w § 11 ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009, burmistrz dokonał przeniesień w planie wydatków, zapewniając tym samym prawidłową realizację budżetu za rok 2009.