Zarządzenie Nr IK. 0151-410/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 0151-410/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 10 czerwca 2009 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późno zm.) zarządzam, co następuje:

§ l

Powołuję komisję przetargowądo przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia:
"BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINYMOSINA"
zwanądalej komisją.

§2
 
Na członków komisji powołuję:
1. Sławomira Ratajczaka,
2. Hannę Woźnikiewicz,
1 Wojciecha Górnego,
2 Agnieszkę Grabarczyk,
3 Agnieszkę Kasprzyk,
6. Magdalenę Rembalską,

§3
 
Spośród członków komisji powołuję Sławomira Rataj czaka jako przewodniczącego komisji.

§4
 
Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalskąjako sekretarza komisji.

§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania