Zarządzenie nr 415/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 01.07.2009 r.

Zarządzenie nr 415/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 01.07.2009 r.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z opóźn. zm. ),
zarzadzam co nastepuje:

§1
 
Dokonuję zmiany w składzie komisji w składzie komisji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:
Remont targowiska w Mosinie ul. Falbiarska - ETAP 2
 
§2
 
Powołuję dodatkowo do składu komisji Wiktora Maciejowskiego.
 
§3
 
zarzadzenie wchodzi  w życie z chwila podpisania