Zarządzenie Nr IK. 0151-507/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 0151-507/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 listopada 2009 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :
„Dostawa samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych”
zwaną dalej komisją .
 
§ 2

Na członków komisji powołuję:
1. Przemysława Pniewskiego,
2. Sławomira Ratajczaka,
3. Wojciecha Górnego,
4. Michała Wojciechowskiego,
5. Marka Tomczaka,
6. Małgorzatę Kasprzyk,
7. Agnieszkę Kasprzyk,
8. Magdalenę Rembalską.
 
§ 3

Spośród członków komisji powołuję Przemysława Pniewskiego jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4

Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.
 
§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.