Zarządzenie Nr IK. 0151-356

 Zarządzenie IK.0151 -356/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 marca 2009

w sprawie komisji przetargowej.


Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych(Dz.U. Nr 164, poz. 1163) zarządzam co następuje:


§l


Ustalam skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nawyłonienie Wykonawcy zadania:

l.  Wydzielenie aktualnych podkładów geodezyjnych, tj.: mapa zasadnicza (zzaznaczonymi wszystkimi przyłączami i rzędnymi terenu) obejmująca obszar

budynku gminnego w Radzewicach (działka nr ewid. 296)
2.  Wydzielenie aktualnych podkładów geodezyjnych, tj.: mapa zasadnicza (zzaznaczonymi wszystkimi przyłączami i rzędnymi terenu) obejmująca obszar

Dymaczewa Starego -działka nr ewid. 55 oraz obszar w promieniu 50 m
zwanądalej komisją.


§2


Na członków komisji powołuję:
1. Sławomira Ratajczaka
2. Wojciecha Górnego,
3. Agnieszkę Grabarczyk,
4. Anna Balcerek -Kałek
5. Magdalena Rembalska


§ 3


Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.


§4


Spośród członków komisji powołujęAgnieszkę Grabarczyk jako sekretarza komisji.


§5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.