Zarządzenie Nr IK 0151-396/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 03 czerwca 2009r.

Zarządzenie Nr IK 0151-396/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 03 czerwca 2009r.


w sprawie powołania komisji przetargowej.


Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późno zm. ), zarządzam, co następuje:


§ 1


Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :
Wykonanie przebudowy ulicy Dworcowej i budowyparkingu w miejscowości Mosina
§2 Na członków komisji powołuję:
1. Sławomira Ratajczaka,
2. Wojciecha Górnego

1. Agnieszkę Kasprzyk,
2. Małgorzatę Piotrowską,
3. Magdalenę Rembalską


Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.


§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.