Zarządzenie nr 414/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30.06.2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr Nr 313/2008 z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie sposobu rozliczania udziału w akcjach i dział

ZARZĄDZENIE NR 414/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30.06.2009 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr Nr 313/2008 z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie sposobu rozliczania udziału w akcjach i działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późno zm.), zarządzam, co następuje:

§1

W zarządzeniu Nr 31312008 z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie sposobu rozliczania udziału w akcjach i działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż
Pożarną  lub Gminę, wprowadza się następujące zmiany:

1) W §1 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: " Czas rozpoczęcia udziału w akcji lub działaniu ratowniczym rozpoczyna się z chwilą zaalarmowania jednostki ochotniczej straży pożarnej."

2) § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie: "Wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straż pożarnych działających na terenie Gminy Mosina dokonywana jest nie później niż w ciągu 2 miesięcy od zakończenia okresu rozliczeniowego, w formie przelewu na wskazane przez członków ochotniczych straży pożarnych konta bankowe."

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania