Zarządzenie nt 486/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2009

Zarządzenie nt 486/09
 Burmistrza Gminy Mosina
 z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2009

                  Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 2 uchwały                             Nr XXXVIII/250/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009 zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 69.122,00 zł do wysokości 68.019.993,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 69.122,00 zł do wysokości 76.318.961,37 zł – zgodnie z  załącznikiem nr 2.

§ 3.

Dokonuje się przeniesień wydatków  między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu – zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e

                  Pismem z dnia 28 września 2009 r. Nr FB.I-3.3011-277/09 Wojewoda Wielkopolski zawiadomił Burmistrza Gminy Mosina o zwiększeniu dotacji celowej w dziale 801, rozdział 80101 § 2030 o kwotę 69.122,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych – „Radosna szkoła”.

                  Burmistrz skorzystał z upoważnienia wynikającego z art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy   o finansach publicznych i dokonał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, wynikających z powyższych zawiadomień.

                  Ponadto korzystając z upoważnienia zapisanego w § 11 ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009, burmistrz dokonał przeniesień w planie wydatków, zapewniając tym samym prawidłową realizację budżetu za rok 2009.