Zarzadzenie nr 0151-470 109 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 września 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie nr 0151-470 109
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 września 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy zadania: 
REMONT CHODNIKA W CIĄGU ULICY GŁÓWNEJ W MIEJSCOWOŚCIPECNA

§2

Na członków komisji powołuję:
1 Sławomira Ratajczaka
2 Wojciecha Górnego
1. Agnieszkę Kasprzyk
2. Magdalenę Rembalską
5. Agnieszkę Grabarczyk

§3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

§4

Spośród członków komisji powołuję Wojciecha Górnego jako sekretarza komisji.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.