Zarządzenie Nr IK. 0151-479/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 września 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 0151-479/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 24 września 2009 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późno zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargowądo przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia:
"WYKONANIE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI BUDO WLANO¬WYKONAWCZEJ BUDOWY UKŁADUDRENUJACEGO REJON ULICYJODŁOWEJ I DĘBOWEJW MIEJSCOWOŚCICZAPURY WRAZZ UTWARDZENIEM ORAZ PRZEBUDOWY ULICY SOWINIECKlEJ W MIEJSCOWOŚCIMOSINA"
zwanądalej komisją.

§2
 
 Na członków komisji powołuję:
1. Sławomira Ratajczaka,
2. Agnieszkę Grabarczyk,
3. Małgorzatę Piotrowską,
1. Wojciecha Górnego,
2. Agnieszkę Kasprzyk,
6. Magdalenę Rembalską.
§3 Spośród członków komisji powołuję SławomiraRataj czaka jako przewodniczącego komisji.
§4 Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalskąjako sekretarza komisji.
§5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.