Zarządzenie Nr IK 0151- 367 /09Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 17 kwietnia 2009r.w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 367 /09

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 17 kwietnia 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :

 

Przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mosina

 

1) Zadanie nr 1

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w m. Babki, na odcinku drogi o dł. ok. 230 mb, z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, wg załączonej mapy sytuacyjnej nr 1.

2) Zadanie nr 2

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w m. Pecna przy ul. Lipowej, na odcinku drogi o dł. ok. 680 mb, z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, wg załączonej mapy sytuacyjnej nr 2.

3) Zadanie nr 3

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w m. Rogalinek przy ul. Gen. Sikorskiego, na odcinku drogi o dł. ok. 500 mb, z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, wg załączonej mapy sytuacyjnej nr 3.

4) Zadanie nr 4

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w m. Rogalinek przy ul. Świerkowej, na odcinku drogi o dł. ok. 390 mb, z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, wg załączonej mapy sytuacyjnej nr 4.

5) Zadanie nr 5

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego na odcinku drogi o dł. ok. 550 mb, połączenie Rogalinek – Sasinowo, z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, wg załączonej mapy sytuacyjnej nr 5.

6) Zadanie nr 6

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w m. Wiórek przy ul. Makowej, na odcinku drogi o dł. ok. 320 mb, z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, wg załączonej mapy sytuacyjnej nr 6.

 7) Zadanie nr 7

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w m. Mosina przy ul. Matejki, na odcinku drogi o dł. ok. 340 mb, z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, wg załączonej mapy sytuacyjnej nr 7.

     8) Zadanie nr 8

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w m. Mosina przy ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej, na odcinku drogi o dł. ok. 110 mb, z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, wg załączonej mapy sytuacyjnej nr 8.

9) Zadanie nr 9

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia placu zabaw w m. Radzewice od ul. Długiej, z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, wg załączonej mapy sytuacyjnej nr 9.

10) Zadanie nr 10

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w m. Dymaczewo Stare od ul. Bajera, na odcinku drogi o dł. ok. 330 mb, z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, wg załączonej mapy sytuacyjnej nr 10.

11) Zadanie nr 11

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w m. Dymaczewo Nowe, rejon ul. Pogodnej, na odcinku drogi o dł. ok. 1000 mb, z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, wg załączonej mapy sytuacyjnej nr 11.

12) Zadanie nr 12

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w m. Krosinko przy ul. Lipowej, na odcinku drogi o dł. ok. 350 mb, wraz z oświetleniem boiska szkolnego, z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, wg załączonej mapy sytuacyjnej nr 12.

13) Zadanie nr 13

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w m. Krosinko w rejonie ulic Nad Potokiem – Warzywna - Wierzbowa, na odcinku drogi o dł. ok. 1150 mb, z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, wg załączonej mapy sytuacyjnej nr 13.

14) Zadanie nr 14

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w m. Mosina przy ul. Jasnej, na odcinku drogi o dł. ok. 75 mb, z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, wg załączonej mapy sytuacyjnej nr 14.

15) Zadanie nr 15

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia placu zabaw w m. Mosina przy ul. Kalinowej, z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, wg załączonej mapy sytuacyjnej nr 15.

 

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1. Sławomira Ratajczaka,

2. Wojciecha Górnego,

 

3. Hannę Woźnikiewicz,

4. Agnieszkę Grabarczyk,

5. Magdalenę Rembalską.

 

                                                                   § 3

Spośród członków komisji powołuję  Sławomira Ratajczaka  jako przewodniczącego komisji.

                                                                    § 4

Spośród członków komisji powołuję Hannę Woźnikiewicz jako sekretarza komisji.

  

                                                                    § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.