Zarządzenie Nr 0151/508/09 z dnia 13 listopada 2009r.

                                                      Zarządzenie Nr 0151/508/09
z dnia 13 listopada 2009r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 0151/508/09
                                                                 z dnia 13 listopada 2009r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
       w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw 31246 jako własność Gminy Mosina, położonej w Czapurach.
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena netto( zł)
1.
205
11102
40.000,00
 
Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie są dla niej ustalone warunki zabudowy.
Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XLVIII/365/98 z dnia 9 czerwca 1998r. położona jest na obszarze łącznika ekologicznego bez prawa zabudowy.
W prowadzonej przez Starostę Poznańskiego ewidencji gruntów użytki ww. nieruchomości określone są jako: grunty orne RVI; pastwiska trwałe PsV.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Nieruchomość odciążona jest przysługującym Agencji Nieruchomości Rolnych, działającej na rzecz Skarbu Państwa, prawem pierwokupu na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. Nr 64, poz. 592 z późn. zm.).
Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.