Zarządzenie Nr IK. 0151-433/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 0151-433/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 lipca 2009 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późno zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję komisję przetargowądo przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia:
"Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wschodniej obwodnicy miasta Mosina łączącej ulicę Mocka w Mosinie (droga wojewódzka nr 431 Stęszew -Mosina -Kórnik) z ulicą Powstańców Wielkopolskich w Nowinkach -Drużynie (droga powiatowa nr 2465P Mosina -Czempiń) z przeprawą mostowąprzez KanałMosiński "
zwanądalej komisją.

§2
 
Na członków komisji powołuję:
1. Sławomira Ratajczaka,
1. Michalinę Szeligę,
2. Małgorzatę Piotrowską,
3. Sławomira Ambrożewicza,
2. Wojciecha Górnego,
5. Agnieszkę Kasprzyk,
6. Magdalenę Rembalską.

§3
 
Spośród członków komisji powołuję Sławomira Rataj czaka jako przewodniczącego komisji.

§4
 
Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalskąjako sekretarza komisji.

§5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.