Zarządzenie nr OR/0151/462/09 Burmistrza Gminy Mosina Z dnia 09 września 2009 roku

Zarządzenie nr OR/0151/462/09
Burmistrza Gminy Mosina
Z dnia 09 września 2009 roku

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt.Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 6 i art.11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 późn. zm.)

   zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ds. podziału nieruchomości.

Zofia Springer – Przewodnicząca
Przemysław Pniewski - członek
Sławomir Ratajczak – członek
Sławomir Ambrożewicz – członek
Aleksandra Czuryło – członek
Agnieszka Fajfer - członek

§ 2

Do zadań Komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, przeprowadzenie tych rozmów oraz wybór kandydata.

 § 3

Komisja powinna zakończyć prace do dnia 09 października 2009 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.