Zarządzenie nr 0151/355/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie: zasad i norm umundurowania Straży Miejskiej w Mosinie oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie umundurowania.

 Zarządzenie nr 0151/355/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11 marca 2009 r.

 

w sprawie: zasad i norm umundurowania Straży Miejskiej w Mosinie oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie umundurowania.

 

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.),  art. 2378 § 1 i art. 2379 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r. Nr. 21, poz. 94 z późn.  zm. ) art.21 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r  o strażach gminnych (Dz. U . z 1997r. Nr. 123,  poz.779, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych ( miejskich) (Dz .U. 1998r. Nr. 112, poz. 713 z późn. zm. ).

 

Z a r z ą d z a m :

 

§ 1

 

 Normy ubioru służbowego dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Mosinie     

                                              

L.p.

Przedmiot

Ilość

Jednostka

miary

Czasokres

używania

[Lat]

1.       

Wiatrówka męska i damska w kolorze ciemnogranatowym

1

3

2.       

 

Spodnie męskie i damskie  w kolorze ciemnogranatowym z lamówką koloru

 koloru żółtego, o kroju prostym

 

1 szt.    

1

3.       

Spódnica o kroju prostym w kolorze ciemnogranatowym

 

 

1szt.

 

1

4.       

Koszula w kolorze błękitnym z długim rękawem

2 szt.

1

5.       

Koszula w kolorze błękitnym z krótkim rękawem

2 szt.

1

6.       

Sweter POLAR w kolorze ciemnogranatowym

1 szt.

2

7.       

Czapka służbowa okrągła w kolorze ciemnogranatowym, z daszkiem

i paskiem skórzanym w kolorze czarnym

 

1 szt.

 

3

8.       

Czapka zimowa z daszkiem i nausznikami w kolorze

ciemnogranatowym ocieplana

 

1 szt.

 

3

9.       

Czapka letnia typu sportowego w kolorze ciemnogranatowym

 

1 szt.

3

10.   

Kapelusz damski

1 szt.

3

11.   

Kurtka uniwersalna krótka w kolorze ciemnogranatowym z podpinką

1 szt.

3

12.   

Kurtka ¾ w kolorze ciemnogranatowym z podpinką  

1 szt.

3

13.   

Półbuty letnie

1 szt.

1

14.   

Buty zimowe

1 szt.

2

15.   

Pas szeroki

1 szt.

4

16.   

Pasek do spodni

1 para

4

17.   

Krawat

1 para

2

18.   

Spodnie BDU

1 szt.

2

19.   

Rękawiczki zimowe  

1 szt.

3

20.   

Szalik

1 para

4

21.   

Koszulka w kolorze białym z długim rękawem   

1 szt.

2

22.   

Koszula w kolorze białym   z krótkim rękawem

 

1 szt.

2

23.   

Skarpety w kolorze ciemnogranatowym

 

2 para.

1

24.   

Peleryna                                                          

1 szt

5

25.   

Sznur galowy                                                        

1 szt

5

26.   

Emblemat orła na czapkę                                                        

1 szt

3

27.   

Dystynkcje 

5 szt

4

28.   

Znak identyfikacyjny                                                            

1 szt

 

29.   

Emblemat Gminy                                               

4 szt

4

 

§  2

Sorty mundurowe podlegają ewidencji w indywidualnych kartotekach przydziału odzieży prowadzonych przez Komendanta Straży Miejskiej.

 

§3

 

Zasady umundurowania i wypłaty ekwiwalentu za pranie umundurowania.

 

 1. Strażnicy Straży Miejskiej otrzymują umundurowanie na koszt Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 2. Elementy umundurowania oraz okres ich używalności określone są w § 1 niniejszego Zarządzenia.
 3. Prawo do umundurowania nabywa strażnik Straży Miejskiej z chwilą zatrudnienia.
 4. Po upływie okresu używalności umundurowania lub po rozwiązaniu stosunku pracy umundurowanie przechodzi na własność strażnika.
 5. W razie utraty lub zniszczenia umundurowania albo jego części przed upływem okresu używalności, strażnik otrzymuje nowe umundurowanie na koszt Urzędu, jeżeli utrata lub zniszczenie nastąpiły bez winy pracownika przy wykonywania obowiązków służbowych.
 6. Jeżeli utrata lub zniszczenie umundurowania nastąpiły z przyczyn innych niż wymienione w punkt. 5, strażnik otrzymuje nowe umundurowanie po uiszczeniu równowartości tej części utraconego lub zniszczonego umundurowania, jaka przypada za czas od dnia utraty lub zniszczenia do końca okresu używalności. Kwota ta obliczana będzie w sposób określony w ustępie 7.
 7. Każdy element umundurowania ulega amortyzacji z upływem kolejnego miesiąca jego używania o kwotę stanowiącą iloraz wartości ( ceny ) danego elementu ubioru i liczby miesięcy składających się na okres jego używalności ( współczynnik amortyzacji). W razie zaistnienia przesłanek, o których mowa w punkt. 6, strażnik jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej iloczynowi współczynnika amortyzacji i liczby miesięcy pozostałych do zakończenia okresu używalności zniszczonego elementu umundurowania.
 8. Strażnikom Straży Miejskiej wypłacany jest ekwiwalent pieniężny za pranie umundurowania  w kwocie 70 zł do 20 dnia ostatniego miesiąca kwartału.
 9. Ekwiwalent płatny jest z dołu w okresach kwartalnych.
 10. Zaniedbywanie zachowania umundurowania w stanie nie czystości jest uznane za naruszenie obowiązku przestrzegania zasad higieny pracy, o których mowa w art. 100 § 2 ust.3 K.p. oraz art. 211 pkt. 4 K.p.
 11. Wykaz pracowników uprawnionych do ekwiwalentu za pranie umundurowania sporządza Komendant Straży Miejskiej do 20 dnia ostatniego miesiąca kwartału.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 01 stycznia 2009 r.