Zarządzenie nr 0151/592/10 z dnia 24 czerwca 2010r.

Zarządzenie Nr 0151/592/10
z dnia 24czerwca 2010r.
Burmistrza Gminy Mosina 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży   
 
 
    
    Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
zarządzam, co następuje: 
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Załącznik Nr 1
       do Zarządzenia Nr 0151/592/10
       z dnia 24czerwca 2010r.
    Burmistrza Gminy Mosina
     w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 
W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zapisanych w Księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 23005 i 21997 jako własność Gminy Mosina, położonej w Mosinie przy ul. Nałkowskiej
Lp.
Nr działki
Powierzchnia ()
Cena netto( zł)
 1.
2089/34
684
110.000,00
2.
2089/36
898
136.000,00
3.
2089/40
842
126.000,00
4.
2089/35
580
92.000,00
5.
2089/39
965
139.000,00
6.
2087/28, 2089/38
818
126.000,00
7.
2089/41, 2771/15, 2772/12
994
148.000,00
8.
2089/42, 2772/13, 2773/15
951
142.000,00
9.
2089/43, 2773/16
605
93.000,00
10.
2089/44
780
116.000,00
11.
2089/45
870
134.000,00
12.
2089/48
861
128.000,00
13.
2089/47
881
131.000,00
 
Powyższe nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie mają ustalonych warunków zabudowy. Zgodnie z opisem użytków w prowadzonej przez Starostę Poznańskiego ewidencji gruntów oznaczona są jako zurbanizowane tereny niezabudowane Bp.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości nie są przedmiotem obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.