Zarządzenie Nr IK 0151- 628/2010 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 02 września 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 628/2010

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 02 września 2010 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, póz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

 

§1

 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :

BUDOWA CHODNIKA - ŚCIEŻKI SPACEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI MOSINA

WZDŁUŻ KANAŁU MOSIŃSKIEGO

 

§ 2

 

Na członków komisji powołuję:

1.  Sławomira Ratajczaka,

2.  Wojciecha Górnego

3.  Małgorzatę Piotrowską

4. Agnieszkę Kasprzyk,

5. Agnieszkę Grabarczyk

6. Magdalenę Rembalską

7. Leszka Naj derka

 

§3

 

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

 

§4

 

 Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.

 

§5

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.