Zarządzenie nr SG.0151/648/2010 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mie

Zarządzenie nr SG.0151/648/2010

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 6 grudnia 2010 r.

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia

 Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011r.

 

 

Na podstawie art. 17 ust. l pkt. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r,( Dz. U. Nr 47, póz. 277 z późn. zm.). zarządzam co następuje:

 

§1

 

Tworzy się Gminne Biuro Spisowe do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego

Ludności i Mieszkań 201 Ir. w następującym składzie na cały okres trwania spisu:

1.   Ewa Kula - Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego

2.   Bartosz Dmochowski - Lider gminny

Pozostała liczba osób zaangażowanych w prace spisowe w Gminnym Biurze Spisowym uzależniona jest od harmonogramu prac, który stanowi załącznik do instrukcji organizacyjnej w sprawie sposobu przeprowadzenia Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 201 Ir. i ustalana jest przez Gminnego Komisarza Spisowego.

 

§2

 

1.Gminne Biuro spisowe działa na podstawie „Instrukcji organizacyjnej w sprawie sposobu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011" 2.Siedzibą Biura jest Urząd Miejski  w Mosinie,  który zapewnia obsługę  finansowo  - organizacyjną Biura.

 

§3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.