Zarządzenie Nr 0151/631/10 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 września 2010 r. w sprawie oddania gruntu w najem w drodze bezprzetargowej pod ogródek przydomowy

 

Zarządzenie Nr 0151/631/10

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 2 września 2010 r.

w   sprawie   oddania   gruntu   w   najem   w   drodze   bezprzetargowej   pod   ogródek przydomowy

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 ze zm.), art 13 ust. l, art. 35 ust l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, póz. 2603 ze zm ) oraz § 15 Załącznika do uchwały Nr XXXVHI/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 56, póz. 1766 zarządzam co następuje:

§ l

 

1. Przeznacza się do oddania w najem część dziatki o numerze ewidencyjnym 232/5 o pow. 500 m2,   położonej    w    Mosinie    przy    ul. Pożegowskiej na   okres   3 lat w   drodze bezprzetargowej zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

2. Wykaz o którym mowa w § l ust. l podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz na stronach internetowych.

 

§2

 

 Grunt o którym mowa w § l może być przeznaczony pod ogródek przydomowy.

 

§3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

 

 

Mosina, 2 września 2010 r.

Załącznik nr l do zarządzenia

Nr GG. 01517631/2010

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 2 września 2010 r.

 

Wykaz gruntu przeznaczonego w najem w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat

LP.

Oznaczenie nieruchomości przeznaczonej w najem w drodze bezprzetargowej

Opis nieruchomości, przeznaczenie sposób i termin zagospodarowania

Stawka czynszu ( netto + 22% Vat

Termin wnoszenia opłat za najem

1.

Oddaje się w najem część nieruchomości gruntowej o pow. 500 m2 stanowiącej część działki o numerze ewid. 232/5 o pow. całkowitej 1.535m2, stanowiącej własność Gminy Mosina położonej we Mosinie przy ul. Pożegowskiej,   zapisanej w księdze wieczystej KW Nr KW 32034 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie .

Nieruchomość opisaną w kolumnie l przeznacza się w najem na okres 531at celem zagospodarowania pod ogródek przydomowy

Miesięczna stawka czynszu wynosi netto za l m 2 powierzchni wynosi 0,08 zł. Czynsz zastaje powiększony o podatek VAT w wysokości 22 % stawki czynszu. Wysokość stawki czynszu ustalono na podstawie zarządzenia Nr GG/151/288//2008 Burmistrza Gminy Mosina z dnia l października 2008 r. zał nr l poz.25

Czynsz płatny jest z góry kwartalnie do 10 dnia pierwszego   miesiąca każdego kwartału na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie