Zarządzenie Nr 0151/645/10 z dnia 23 listopada 2010r.

Zarządzenie Nr GG 0151/645/10
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 23 listopada 2010r.
 
w sprawie nabycia udziałów we współwłasności niezabudowanej nieruchomości.
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym    (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766). zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Nabywa się udziały we współwłasności niezabudowanej nieruchomości o numerze ewidencyjnym działki 1985/8 obr. Mosina, dla której Burmistrz Gminy Mosina decyzją z dnia 25 sierpnia 2009r. nr PP.MB.73341-15/09 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie chodnika, zapisane w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 23729 od:
  1. Pani Marianny Szypura - 20/96 udziałów we współwłasności ww. nieruchomości,
  2. Pani Danuty Wencel - 3/96 udziałów we współwłasności,
  3. Pana Grzegorza Szypura - 3/96 udziałów we współwłasności,
  4. Pana Józefa Szypura - 3/96 udziałów we współwłasności,
  5. Pana Andrzeja Szypura - 3/96 udziałów we współwłasności.
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Ref. Geodezji i Nieruchomości