Zarządzenie Nr GG 0151/ 653/10 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE  Nr GG 0151/ 653/10

Burmistrza Gminy  Mosina

z dnia 21 grudnia   2010 r.

 

 

w sprawie oddania gruntu w najem w drodze bezprzetargowej

 

 

           Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm ) oraz uchwały nr III/10/10 Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu gruntu, położonego w Mosinie, na czas oznaczony do 3 lat,  zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

  1. Przeznacza się do oddania w najem część działki  o numerze  ewidencyjnym 1933/7, o pow. 18m2,  położonej   w Mosinie przy ul. Dworcowej, na  okres  3 lat, w drodze  bezprzetargowej, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik  do niniejszego  zarządzenia.

 

  1. Wykaz o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega wywieszeniu  przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz na stronach internetowych.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

  

Mosina,  21 grudnia  2010 r.                

 

 

                                                                                                                                                             

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr GG. 0151./653/10                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                              Burmistrza Gminy Mosina z dnia  21 grudnia  2010 r.

 

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                           

Wykaz  gruntu   przeznaczonego w najem w drodze  bezprzetargowej   na okres  3 lat

 

 

 

Lp.

 

Oznaczenie nieruchomości przeznaczonej  w najem w drodze bezprzetargowej

 

Opis nieruchomości, przeznaczenie sposób i termin zagospodarowania

Stawka czynszu

( netto + 22% Vat

 Termin wnoszenia opłat za  najem

 

1

 

Oddaje się w najem część nieruchomości gruntowej  o pow. 18 m² stanowiącej część działki o numerze ewid.1933/7 o pow. całkowitej 0.4609ha stanowiącej  własność Gminy Mosina,  położonej w Mosinie przy ul. Dworcowej zapisanej w  księdze wieczystej KW Nr KW  25000 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie .

Nieruchomość opisaną w kolumnie 1 przeznacza się w najem  na okres 3lat. Grunt zabudowany jest garażem.

Miesięczna stawka czynszu wynosi netto za 1 m ² powierzchni  3,00zł. Czynsz  zastaje powiększony o podatek VAT w wysokości 22 % stawki czynszu. Wysokość stawki czynszu ustalono na podstawie zarządzenia Nr GG/151/288//2008 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 października 2008 r.

zał nr 1 poz.12

 

Czynsz płatny jest z góry  kwartalnie  do 10  dnia pierwszego   miesiąca każdego  kwartału  na konto  Gminy Mosina