Zarządzenie Nr 0151/656/10 z dnia 29 grudnia 2010r.

Zarządzenie Nr 0151/656/10
z dnia 29 grudnia 2010r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: rozwiązania w części umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jt. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jt. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 3 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiani a lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
W związku z przebudową ul. Dworcowej w Mosinie obejmującą:
1.    nieruchomość o numerze  ewidencyjnym działki 1965/5 obr. Mosina
2.    nieruchomość o numerze  ewidencyjnym działki 1966/20 obr. Mosina
 rozwiązuje się, za zgodą stron, odpowiednio:
1.    umowę zawartą przed notariuszem Januszem Szczepańskim dnia 11 grudnia 1995r. Rep. A numer 5896/95 w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ul. Sienkiewicza 21 o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, w części dotyczącej działki oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Poznańskiego jako nr 1965/5 obr. Mosina, o powierzchni 203 m² zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 27142 powstałej po podziale, na podstawie decyzji Burmistrza Gminy Mosina nr PP.AC.7430-55/09 z dnia 31 grudnia  2009r., nieruchomości o numerze ewidencyjnym działki 1965/2 obr. Mosina
2.    umowę zawartą przed notariuszem Januszem Szczepańskim dnia 22 maja 1995r. Rep. A numer 2260/95 w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ul. Sienkiewicza 21 o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste z przeniesieniem własności budynku , w części dotyczącej działki oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Poznańskiego jako nr 1966/20 obr. Mosina, o powierzchni 27 zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 23441, powstałej po podziale, na podstawie decyzji Burmistrza Gminy Mosina nr PP.AC.7430-55/09 z dnia 31 grudnia  2009r., nieruchomości o numerze ewidencyjnym działki 1966/6 obr. Mosina
 
§ 2.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.