Zarządzenie Nr 0151/640/10 z dnia 3 listopada 2010r.

Zarządzenie Nr 0151/640/10
z dnia 3 listopada 2010r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: rozwiązania w części umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jt. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jt. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 3 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiani a lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
W związku z realizacją, na podstawie decyzji Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 marca 2009r. nr PP.AK.73341-4/09, inwestycji celu publicznego polegającej na poprawie geometrii skrzyżowania ulic Ludwika Bajera i Szkolnej w Dymaczewie Starym realizowanej na działce o nr ewid. 145 w Dymaczewie Starym rozwiązuje się, za zgodą stron, umowę zawartą przed notariuszem Januszem Szczepańskim dnia 9 lipca 1997r. Rep. A numer 3629/97 w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ul. Sienkiewicza 21 o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste z przeniesieniem własności budynku, w części dotyczącej działki oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Poznańskiego jako nr 145/1 obr. Dymaczewo Stare, o powierzchni 24 m² zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 30343 powstałej po podziale, na podstawie decyzji Burmistrza Gminy Mosina nr PP.AC.7430-162/09 z dnia 26 sierpnia 2009r., nieruchomości o numerze ewidencyjnym działki 145 obr. Dymaczewo Stare.
 
§ 2.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania