Zarządzenie nr 0151/614/10 z dnia 6 sierpnia 2010r.

Zarządzenie  Nr 0151/614/10
z dnia 6 sierpnia 2010r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.  ) a także w wykonaniu § 7 załącznika do  Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca  2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz AQUANET S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dolna Wilda 126 nieruchomości położone w Krosinku, opisane w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/614/10
z dnia 6 sierpnia 2010r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
                       w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 
 
 
W Y K A Z
 
nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży, zapisanych w Księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr  29989 i 41834 jako własność Gminy Mosina
 
    Nr działki                       Położenie                      Powierzchnia                     Cena brutto
 
     152/4                     Krosinko ul. Lipowa                   560 m2                           59.780,00 zł
     126/26                   Krosinko ul. Kociołek                 545 m2                          62.220,00 zł     
 
Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz AQUANET SA ul. Dolna Wilda 126  61-492 Poznań z przeznaczeniem pod budowę przepompowni ścieków.
 
Księgi wieczyste nie wykazują obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
 2    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.