Zarządzenie Nr OW. 0151/602/10 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 lipca 2010 r.

Zarządzenie Nr OW. 0151/602/10

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 12 lipca 2010 r.

 

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art. 9g ust.2  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674  z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Powołuję   Komisje  Egzaminacyjne   dla nauczycieli ubiegających się o  awans  na   stopień   nauczyciela    mianowanego   w   składzie,  jak w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                           Załącznik

                                                                                               do Zarządzenia OW.0151/602/10

                                                                                              Burmistrza Gminy Mosina

                                                                                              z dnia 12 lipca 2010 r.

 

I. Komisja Egzaminacyjna dla nauczycielki religii, Pani  Honoraty Teodorczyk,  z Zespołu
    Szkół w Krośnie: 

   1.PrzemysławPniewski – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,

      jako przewodniczący,

   2.Adela Łabuzińska  – przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,

   3.Mariola Głuszczak - ekspert MEN,

   4. Wiesława Skoczylas – ekspert MEN,

   5.Grażyna Bartkowiak - dyrektor Zespołu Szkół w Krośnie,

   6. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę.

  

II. Komisja Egzaminacyjna dla  nauczyciela religii, Pana Ryszarda Przybylskiego,
   z Gimnazjum w Pecnej:

     1.Przemysław Pniewski – przedstawiciel    organu    prowadzącego    szkołę,

        jako przewodniczący,

     2.Adela Łabuzińska - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,

     3. Mariola Głuszczak - ekspert MEN,

     4.Wiesława Skoczylas  – ekspert MEN,

     5.Lidia Szyrej - dyrektor Gimnazjum w Pecnej,

     6.Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę.

 

III. Komisja Egzaminacyjna dla nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej,
    Pani Dominiki Bąbały, z Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie:  

     1.Przemysław Pniewski – przedstawiciel    organu    prowadzącego    szkołę,
        jako przewodniczący,

     2.Adela Łabuzińska - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,

     3. Grażyna Pogonowska - ekspert MEN,

     4.Wiesława Skoczylas – ekspert MEN,

     5.Elżbieta Jędrowiak - dyrektor Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie

     6. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego przedszkole.

 

IV. Komisja Egzaminacyjna dla nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej,
     Pani Hanny Barłożyk, z Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie:

     1.Przemysław Pniewski – przedstawiciel    organu    prowadzącego    szkołę,

        jako przewodniczący,

     2. Adela Łabuzińska - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,

     3. Grażyna Pogonowska - ekspert MEN,

     4.Wiesława Skoczylas  – ekspert MEN,

     5.Elżbieta Jędrowiak - dyrektor Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie,

     6. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego przedszkole.

 

V. Komisja Egzaminacyjna dla nauczyciela wychowania fizycznego,
     Pana Przemysława Biernata z Gimnazjum w Pecnej:

     1.Przemysław Pniewski – przedstawiciel    organu    prowadzącego    szkołę,

        jako przewodniczący,

     2.Adela Łabuzińska - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,

     3. Wiesława Skoczylas - ekspert MEN,

     4.Grażyna Pogonowska  – ekspert MEN,

     5.Lidia Szyrej - dyrektor Gimnazjum w Pecnej,

     6. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę.

 

VI. Komisja Egzaminacyjna dla nauczycielki języka angielskiego, Pani Anny Górnej,
    z Zespołu Szkół w Krośnie:

1. Przemysław Pniewski - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę
    jako przewodniczący,

2. Adela Łabuzińska - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,

3. Alicja Trybus - ekspert MEN,

4. Grażyna Pogonowska - ekspert MEN,

5. Grażyna Bartkowiak - dyrektor Zespołu Szkół w Krośnie,

6. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę.