Zarządzenie Nr OW. 0151/593/2010 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 czerwca 2010 roku

Zarządzenie Nr OW. 0151/593/2010

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 29 czerwca  2010 roku

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora:

 

 

1. Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach
    ul. Poznańska 78

 

2. Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie ul. Topolowa 6

 

 

Na podstawie art. 36 a ust.6  oraz art. 5 c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

I. Powołuję Komisję Konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
    Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach.

 

1. Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:

-  Małgorzata Kasprzyk

-  Paweł Przybył

-  Zofia Springer

2. Przedstawiciele organu sprawującego  nadzór pedagogiczny:

-  Joanna Christop

-   Beata Cierzniak

3. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej  w Czapurach:

-   Joanna Kubiak

4. Przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Czapurach:

-   Joanna Kubiak

5.Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego:

-  Elżbieta Wiszniewska

5. Przedstawiciel NZSS „Solidarność”:

- Lidia Szóstak-Bajer

 

II. Powołuję Komisję Konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
     Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie:

 

1. Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:

-  Małgorzata Kasprzyk

-  Paweł Przybył

-  Zofia Springer

2. Przedstawiciele organu sprawującego  nadzór pedagogiczny:

-  Joanna Christop

-   Beata Cierzniak

3. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie:

-   Dorota Koral

4. Przedstawiciel Rady Rodziców Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie:

-   Bogumiła Wichniewicz

5.Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego:

-  Regina Burkiciak

5. Przedstawiciel NZSS „Solidarność”:

- Lidia Szóstak-Bajer

 

§ 2.

 

Spośród członków Komisji Konkursowych, o których mowa w § 1 pkt I i II  Zarządzenia, wyznaczam Zofię Springer jako przewodniczącą Komisji Konkursowych.

 

§ 3.

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.