Zarządzenie Nr IK 0151- 610/2010 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 02 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 610/2010

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 02 sierpnia 2010 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :

 

Remonty nawierzchni bitumicznych w gminie Mosina

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1.   Sławomira Ratajczaka,

2.   Wojciecha Górnego

3.   Małgorzatę Piotrowską

4. Agnieszkę Kasprzyk,

5. Agnieszkę Grabarczyk

6. Magdalenę Rembalską

 

                                                                         § 3

Spośród członków komisji powołuję  Sławomira Ratajczaka  jako przewodniczącego komisji.

                                                                         § 4

Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.

  

                                                                         § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.