Zarządzenie Nr SG 0151- 611/2010 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr SG 0151- 611/2010

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 3 sierpnia 2010 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art.20 ust.1  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :

 

Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Mosina oraz zagranicznych podróży służbowych pracowników Gminy Mosina.

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1.   Sławomira Ratajczaka,

2. Julię Olejniczak-Kowalską ,

3. Agnieszkę Kasprzyk,

4. Magdalenę Rembalską.

 

                                                                         § 3

Spośród członków komisji powołuję  Sławomira Ratajczaka  jako przewodniczącego komisji.

                                                                         § 4

Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.

  

                                                                         § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.