Zarządzenie nr 605/2010 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 lipca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 605/2010

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 20 lipca 2010 r.

 

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2010

 

                  Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 70.523,00 zł do wysokości 70.450.229,12 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

§ 2.

 

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 70.523,00 zł do wysokości 84.572.606,05 zł – zgodnie z  załącznikiem nr 2.

 

§ 3.

 

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2010 r.                   o kwotę 16.472,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5. 

 

 

§ 4.

 

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie działu – zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

           

            Prezes GUS pismem z dnia 7 lipca 2010 r. nr PK-CBS-OL-45-PRS/59/20101 zawiadomił o wysokości dotacji na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego. Kwota dotacji wynosi 14.329,00 zł.

            Wojewoda Wielkopolski zwiększył plany dotacji celowych w następujących pozycjach budżetu:

-    dział 852  rozdział 85213 § 2010 o kwotę 2.143,00 zł,

-    dział 852 rozdział 85213 § 2030 o kwotę 2.149,00 zł

środki przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek stały z pomocy społecznej – pismo z dnia 30.06.2010 r. (data wpływu 6.07.2010 r.) nr FB.I-3.3011-195/10,

-    dział 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę 6.882,00 zł – pismo z dnia 16 lipca 2010 r. Nr FB.I-3.3011-202/10 – środki przeznaczone na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,

-    dział 854 rozdział 85414 § 2030 o kwotę 45.020,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „wyprawka szkolna”.

                 

            W związku z koniecznością realizowania budżetu, Burmistrz skorzystał z upoważnienia wynikającego z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych i dokonał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu. 

 

 

 

 

załącznik nr 5

 

do zarządzenia nr 605/2010

 

Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20.07.2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                i innych zadań zleconych ustawami w 2010 r.

1. Dochody

Dział rozdział paragraf

Treść

Plan

Zmiana do planu

Plan po zmianach

010

Rolnictwo i łowiectwo

116 057,00

0,00

116 057,00

01095 par. 2010

pozostała działalność

116 057,00

0,00

116 057,00

750

Administracja publiczna

151 300,00

14 329,00

165 629,00

75011 par. 2010

urzędy wojewódzkie

151 300,00

0,00

151 300,00

75056 par. 2010

spis powszechny i inne

 

14 329,00

14 329,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

83 208,00

0,00

83 208,00

75101 par. 2010

urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

4 309,00

0,00

4 309,00

75107 par. 2010

wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Poslkiej

78 899,00

0,00

78 899,00

852

Opieka społeczna

5 469 157,00

2 143,00

5 471 300,00

85212 par. 2010

świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 461 300,00

0,00

5 461 300,00

85213 par. 2010

składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

5 857,00

2 143,00

8 000,00

85219 par. 2010

ośrodki pomocy społecznej

2 000,00

0,00

2 000,00

Razem:

5 819 722,00

16 472,00

5 836 194,00

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf

Treść

Plan

Zmiany do planu

Plan po zmianach

010

Rolnictwo i łowiectwo

116 057,00

0,00

116 057,00

01095

pozostała działalność

116 057,00

0,00

116 057,00

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

300,39

0,00

300,39

4170

wynagrodzenia bezosobowe

1 976,00

0,00

1 976,00

4430

różne opłaty i składki

113 780,61

0,00

113 780,61

750

Administracja publiczna

151 300,00

14 329,00

165 629,00

75011

urzędy wojewódzkie

151 300,00

0,00

151 300,00

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

128 600,00

0,00

128 600,00

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

19 550,00

0,00

19 550,00

4120

składki na Fundusz Pracy

3 150,00

0,00

3 150,00

75056

spis powszechny i inne

0,00

14 329,00

14 329,00

3020

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

0,00

11 495,57

11 495,57

3040

nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

0,00

1 004,44

1 004,44

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

 

1 522,74

1 522,74

4120

składki na Fundusz Pracy

0,00

306,25

306,25

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

83 208,00

0,00

83 208,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

4 309,00

0,00

4 309,00

4170

wynagrodzenia bezosobowe

3 663,00

 

3 663,00

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

556,00

 

556,00

4120

składki na Fundusz Pracy

90,00

0,00

90,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

78 899,00

0,00

78 899,00

3030

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

46 080,00

0,00

46 080,00

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

1 500,00

1 569,54

3 069,54

4120

składki na Fundusz Pracy

240,00

112,06

352,06

4170

wynagrodzenia bezosobowe

9 880,00

12 928,02

22 808,02

4210

zakup materiałów i wyposażenia

10 679,00

-8 292,36

2 386,64

4300

zakup usług pozostałych

8 620,00

-7 046,20

1 573,80

4410

podróże służbowe krajowe

900,00

857,92

1 757,92

4740

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

450,00

-450,00

0,00

4750

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

550,00

321,02

871,02

852

Opieka społeczna

5 469 157,00

2 143,00

5 471 300,00

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 461 300,00

0,00

5 461 300,00

3110

świadczenia społeczne

5 237 461,00

0,00

5 237 461,00

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

80 000,00

0,00

80 000,00

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 000,00

 

5 000,00

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

73 600,00

0,00

73 600,00

4120

składki na Fundusz Pracy

3 000,00

0,00

3 000,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

0,00

5 000,00

4300

zakup usług pozostałych

40 239,00

0,00

40 239,00

4400

opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe

5 000,00

 

5 000,00

4410

podróże służbowe krajowe

1 000,00

 

1 000,00

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 000,00

0,00

2 000,00

4700

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 000,00

0,00

3 000,00

4740

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1 000,00

0,00

1 000,00

4750

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

5 000,00

0,00

5 000,00

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne 

5 857,00

2 143,00

8 000,00

4130

składki na ubezpieczenie zdrowotne

5 857,00

2 143,00

8 000,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

2 000,00

0,00

2 000,00

3030

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

2 000,00

0,00

2 000,00

Razem

5 819 722,00

16 472,00

5 836 194,00