Zarządzenie Nr IK. 0151-604/10 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 0151-604/10

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 16 lipca 2010 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :

 

„Remont istniejącej ścieżki rowerowej - w pasie drogi powiatowej 2465P (ul. Leszczyńska) oraz w pasie drogi powiatowej 2463P (ul. Śremska) w miejscowości Mosina”

 

zwaną dalej komisją .

 

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1.     Sławomira Ratajczaka,

2.     Przemysława Pniewskiego,

3.     Wojciecha Górnego,

4.     Wiktora Maciejowskiego,

5.     Bogusława Baraniaka,

6.     Agnieszkę Kasprzyk,

7.     Magdalenę Rembalską.

 

§ 3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

 

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.