Zarządzenie Nr IK. 0151-626/10 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 0151-626/10

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 20 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r, Nr 113, poz. 759) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :

 

„Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania  w miejscowości Mosina.

 

zwaną dalej komisją .

 

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1. Sławomira Ratajczaka,

2. Wojciecha Górnego,

3. Małgorzata Piotrowska,

4. Leszek Najderek,

5. Agnieszkę Grabarczyk,

6. Agnieszkę Kasprzyk,

7. Magdalenę Rembalską.

 

§ 3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

 

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.