Zarządzenie nr OR/0151/607/10 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr OR/0151/607/10

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 22 lipca 2010 roku

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt.Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 6 i art.11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat w Referacie Finansowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego w Mosinie.

  1. Julia Olejniczak-Kowalska – Przewodnicząca
  2. Przemysław Pniewski– członek
  3. Maria Borowiak – członek
  4. Agnieszka Fajfer – członek

 

§ 2

Do zadań Komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, przeprowadzenie tych rozmów oraz wybór kandydata.

 

 

§ 3

Komisja powinna zakończyć prace do dnia 30 lipca 2010 r.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.