Zarządzenie Nr 0151/636/10 z dnia 30 września 2010r.

Zarządzenie  Nr 0151/636/10
z dnia 30 września 2010r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: zbycia zabudowanej nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t.Dz. U. z 2010r. Nr 1-2, poz. 651 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 7 załącznika do  Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca  2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą 60-479 Poznań ul. Strzeszyńska 58 zabudowaną nieruchomość położoną w Mosinie, opisaną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/636/10
z dnia 30 września 2010r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
                       w sprawie: zbycia zabudowanej nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 
 
 
W Y K A Z
 
zabudowanej nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży, zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr  28134 jako własność Gminy Mosina
 
    Nr działki                       Położenie                      Powierzchnia                     Cena brutto
 
     1215/3                     Mosina ul. Wiosny Ludów       100 m2                              13.420,00 zł   
 
Nieruchomość zabudowana jest stacją transformatorową, grunt  przeznaczony jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
 2    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.