Zarządzenie Nr GG 0151/ 639/10 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 października 2010 r.

Zarządzenie  nr GG 0151/ 639/10

Burmistrza Gminy  Mosina

z dnia 15 października  2010 r.

 

 

w sprawie oddania gruntu w najem w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem pod tereny rekreacyjne

 

 

           Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm ) oraz § 15 Załącznika do uchwały Nr XXXVIII/330/05  Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 56, poz. 1766  zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

1. Przeznacza się do oddania w najem  część działki  o numerze ewidencyjnym 42 o pow.   

    315 m ²,   położonej    w Dymaczewie Starym    przy    ul. Pożegowskiej  na   okres   3  lat w   drodze   

bezprzetargowej zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik  do niniejszego zarządzenia.

 

2. Wykaz o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega wywieszeniu  przez okres 21 dni na tablicy 

    ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz na stronach internetowych.

 

§ 2.

 

Grunt o którym mowa w § 1 może być przeznaczony  pod ogródek przydomowy.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

 

 

Mosina, 2 września 2010 r.                

 

 

                                                                                                                                                             

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr GG.0151./631/2010                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                            Burmistrza Gminy Mosina z dnia  2 września 2010 r.

                                                                                               

Wykaz  gruntu   przeznaczonego w najem w drodze  bezprzetargowej   na okres  3 lat

 

 

 

Lp.

 

Oznaczenie nieruchomości przeznaczonej  w najem w drodze bezprzetargowej

 

Opis nieruchomości, przeznaczenie sposób i termin zagospodarowania

Stawka czynszu

( netto + 22% Vat

 Termin wnoszenia opłat za  najem

 

1

 

Oddaje się w najem część nieruchomości gruntowej  o pow. 500 m² stanowiącej część działki o numerze ewid. 232/5 o pow. całkowitej 1.535m², stanowiącej  własność Gminy Mosina położonej we Mosinie przy ul. Pożegowskiej,   zapisanej w  księdze wieczystej KW Nr KW 32034  prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie .

Nieruchomość opisaną w kolumnie 1 przeznacza się w najem  na okres 53lat celem zagospodarowania pod ogródek przydomowy

Miesięczna stawka czynszu wynosi netto za 1 m ² powierzchni wynosi 0,08 zł. Czynsz  zastaje powiększony o podatek VAT w wysokości 22 % stawki czynszu. Wysokość stawki czynszu ustalono na podstawie zarządzenia Nr GG/151/288//2008 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 października 2008 r.

zał nr 1 poz.25

 

Czynsz płatny jest z góry  kwartalnie  do 10  dnia pierwszego   miesiąca każdego  kwartału  na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie