Zarządzenie nr 0151/ 638 /10 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 października 2010 r.

Zarządzenie nr 0151/ 638 /10

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 15 października 2010 r.

 

w sprawie:  aktualizacji  wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rok 2011.

 

      Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym ( t.j.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 ze zm.) oraz art.  77 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)  zarządzam co następuje:

§ 1.

 

Dokonać z urzędu aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania  wieczystego nieruchomości gruntowych na terenie miasta Mosiny  tj. działek o numerach ewidencyjnych:

478, 489, 524/1, 524/2, 928/5, 931/5, 933/3, 857/3, 2636/1, 932/1, 1014/31,157/3,1000/3 oraz na terenie gminy Mosina tj. działek o numerach ewidencyjnych:

Krajkowo: 129/3, 129/4, 132/4, 134/3, 135/1, 29/3, 34/2, 29/1, 30/1, 31/1, 34/1, 56/1, 95/1, 386, 109/1, 347, 349, 209/1, 132/2, 132/5, 136/1, 139/1, 139/2,  140/1, 140/2, 127/1, 142/1, 142/2, 144, 152/1, 151/3, 151/4, 157/3, 157/5, 158, 162/4, 169/1, 170/1, 189/3, 163, 134/4, 133/1, 151/1, 159/2, 160/2, 355, 356, 145, 143/1, 143/2, 168/1, 172/1, 141/1, 141/2, 150/1, 150/2, 150/3, 156, 167, 161, 166, 160/1, 162/3, 162/2, 165, 159/1, 164, 174, 127/2, 128/1,

Baranówko: 2/1, 2/2

Sowiniec: 1/3, 16/4, 27/4, 23/1, 29/13, 29/3, 29/4, 29/5

Sowinki: 71, 78/1, 70/1, 97/1, 139/1, 140

Wiórek: 183/1, 186/1, 185/1, 188/1

§ 2.

      Aktualizację opłat rocznych o których mowa w  § 1 przeprowadzić  na  podstawie   wartości    

      nieruchomości gruntowych określonych przez Rzeczoznawcę majątkowego.

    § 3.

      Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.