Zarządzenie Nr 0151/655/10 z dnia 28 grudnia 2010r.

                                                     
Zarządzenie Nr 0151/655/10
z dnia 28 grudnia 2010r.
Burmistrza Gminy Mosina
w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1821/3 obr. Mosina ark. mapy 32, nieruchomość gruntową położoną w Mosinie,  opisaną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, ogłoszeniu w prasie lokalnej i stronach internetowych Gminy Mosina.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Referat Geodezji i Nieruchomości
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 0151/655/10
                                                                 z dnia 28 grudnia 2010r..
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
                                w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej , zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 24304 jako własność Gminy Mosina, położonej w Mosinie.
 
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena netto( zł)
1822/4
1128
112.000,00
 
 
Opisany wyżej grunt przeznaczony jest do zbycia na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 1821/3  obr. Mosina ark. mapy 32 w celu poprawy warunków jej zagospodarowania.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.