Zarządzenie Nr OPS-644/2010 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18.11.2010 r.

Zarządzenie Nr OPS-644/2010

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 18.11.2010 r.

 

w sprawie  upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Mosina”

 

            Na podstawie  art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz art. 268a ustawy z dnia             14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Mosina:

 

§ 1

 

upoważnia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie – mgr Lidię Skupin-Wójtowską do realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Mosina” uchwalonego Uchwałą Nr LXV/468/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 października 2010 r.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.