Zarządzenie nr 647/10 z 2 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert

Zarządzenie nr 647/10
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 2 grudnia 2010 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu:
1. pomocy społecznej,
2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej,
3. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
4. edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży,
5. bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
6. wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.
 
§ 2
 
Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.
 
§ 3
 
Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.
 
§ 4
 
Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartych konkursach ofert stanowiącym załącznik do zarządzenia.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Załącznik nr 1
Do Zarządzenia 647/10
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 2 grudnia 2010r.
 
OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXV/464/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011r., Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert.
 
1. Celem otwartych konkursów ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań całorocznych oraz krótkoterminowych realizowanych od 14 stycznia do 30 grudnia 2011 roku.
 
2. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu:
 
1. pomocy społecznej w tym:
- organizacja wieczerzy wigilijnej,
- pomoc żywnościowa rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
- organizacja imprez o charakterze charytatywnym;
25 000,00 zł
2.    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej w tym:
- działalność kulturalna związana z aktywizacją osób starszych i samotnych,
- organizacja imprez kulturalnych, przeglądów i festiwali,
- prowadzenie ognisk muzycznych i pracowni plastycznych,
- uczestnictwo w imprezach kulturalnych, przeglądach i festiwalach,
- organizacja imprez o charakterze integracyjnym,
- kultywowanie i nauka śpiewu;
40 000,00 zł
3.    upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym:
- organizacja konkursów, zawodów, turniejów, rajdów i rozgrywek sportowych,
3 000,00
4.    edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w tym:
- wspieranie procesów wychowawczych,
- zapewnienie zajęć psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież;
5 000,00 zł
5.    bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w tym:
- organizacja szkoleń, seminariów, zawodów sportowych z zakresu ochrony przeciwpożarowe;
12 000,00 zł
6.    wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych
5 000,00 zł
 
3. Wymieniony katalog zadań ma charakter zamknięty i ogranicza możliwość organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do składania ofert w podanych obszarach na realizację innych zadań publicznych.
 
4.    Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego winne zostać skierowane do mieszkańców Gminy Mosina.
 
5.    Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20 % kosztów związanych z realizacją zadania publicznego. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego.
 
6. Planowane kwoty w ramach poszczególnych konkursów ofert mogą ulec zmianie w związku z podjęciem uchwały w sprawie budżetu Gminy Mosina na 2011r.
 
7. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dofinansowania i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty.
 
8. Okres realizacji zadań w poszczególnych obszarach, w których zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert, rozpoczyna się nie wcześniej niż 14 stycznia i kończy się nie później niż 31 grudnia 2011 roku.
 
9.    Organizacje składające oferty:
- wykonują zadania samodzielnie, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania, posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania, umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania, realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy.
 
10. Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz.2207).
 
11.    Do oferty należy dołączyć :
-    odpis z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzające status prawny oferenta wraz z oświadczeniem o zgodności odpisu ze stanem faktycznym i prawnym (oświadczenie opatrzone datą złożenia oferty),
-    sprawozdanie merytoryczne za rok 2009,
-    sprawozdanie finansowe za rok 2009 ( w tym bilans, rachunek zysków i strat i informacja dodatkowa),
-    aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut),
-    w przypadku organizacji, które działają na danym terenie na zasadzie koła lub filii i nie mają osobowości prawnej wymagane jest pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 (opłaty tej nie wnoszą organizacje posiadające status pożytku publicznego).
W przypadku złożenia przez organizacje więcej niż jednego wniosku, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.
 
12. Oferty sporządzone wadliwie, nieczytelne, nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania organizacji lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
 
13. Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez organizacje biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.
 
14. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 2 do 23 grudnia 2010r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data faktycznego doręczenia oferty do Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
15. Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez Zespół Opiniująco-Doradczy, dokonujący oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXV/464/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011r.
 
16.    Oferty zgłaszane do konkursów będą oceniane według następujących kryteriów :
a) kryteria formalne,
b) merytoryczna wartość oferty:
- zgodność oferty z Rocznym Programem Współpracy,
- zakres realizacji zadania w tym ilość beneficjentów (wyłącznie mieszkańcy Gminy Mosina),
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
- ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
- ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta.
 
17.  Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2009 i 2010:
L.p.
Rodzaj zadania
Wysokość przekazanych środków
2009 rok
2010 rok
1.
pomoc społeczna
19 000,00 zł
25 000,00 zł
2.
pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej i edukacyjnej opieki wychowawczej
15 000,00 zł
7 000,00 zł
3.
ochotnicze Straże Pożarne
1 072,70 zł
5 000,00 zł
4.
kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym szkolenia młodzieży
85 000,00 zł
61 570,00 zł
5.
ekologia, ochrona środowiska, przyrody i zwierząt
52 000,00 zł
45 000,00 zł.
6.
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej
78 000,00 zł
60 960,00 zł
7.
upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki
59 600,00 zł
66 000,00 zł
8.
edukacja publiczna osób dorosłych
0,00 zł
7 000,00 zł
 
Podległym jednostkom organizacyjnym, wyłonionym w otwartym konkursie ofert w roku 2009 roku przekazano kwotę 38 000,00 zł, natomiast w roku 2010 kwotę 26 470,00 zł.