Zarządzenie Nr OPS-0151/634/2010 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 września 2010 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i opracowania „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przem

Zarządzenie Nr OPS-0151/634/2010

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 15 września 2010 r.

 

w sprawie  powołania zespołu do przygotowania i opracowania „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Mosina”

 

            Na podstawie  art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn.zm.) Burmistrz Gminy Mosina:

 

§ 1

 

Powołuje zespół do przygotowania i opracowania „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Mosina”, zwanego dalej „Programem” w składzie:

 

1.      Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie – mgr Lidia Skupin-Wójtowska

2.      mgr Małgorzata Hertmanowska

3.      mgr Danuta Nowak

 

§ 2

 

            Zespół do dnia 30 września 2010r. opracuje i przedłoży Burmistrzowi „Program” wraz z diagnozą w ramach obowiązków służbowych.

 

§ 3

 

            Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, mgr Lidii Skupin-Wójtowskiej.

 

§ 4

 

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.