Zarządzenie nr 0151/595/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiacej drogę

Zarządzenie Nr GG 0151/595/10
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 czerwca 2010r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Nabyć nieruchomości gruntowe stanowiące drogę w Daszewicach, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 226/5, 223/6, 226/14 obr. Daszewice, ark. mapy 2, o łącznej powierzchni 2795 m², zapisane w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 46322 oraz ½ udziału we współwłasności nieruchomości stanowiącej drogę, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 226/3 obr. Daszewice, ark. mapy 2 o powierzchni 235 m2, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 40883..
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Ref. Geodezji i Nieruchomości